Legislatíva pripojovacích plynovodov

Domov / Články / Legislatíva pripojovacích plynovodov

Montáž pripojovacieho plynovodu

Podmienky pripojenia do siete SPP

 

Technické podmienky pripojenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie určuje SPP – distribúcia, ktorá tiež určuje podmienky prístupu a pripojenia do distribučnej siete.

Všetky úkony spojené s pripojením do distribučnej siete má stavebník možnosť vykonávať osobne na kontaktných miestach prevádzkovateľa, písomne alebo on-line na webovej stránke SPP distribúcia.

Pri žiadosti o prístup do distribučnej siete je potrebné dodržiavať nasledujúce poradie jednotlivých úkonov:

 1. Podanie žiadosti o pripojenie (spolu s prílohami) investorom, prevádzkovateľom, resp. stavebníkom
 2. Vyhotovenie návrhu zmluvy o pripojení spolu s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti SPP
 3. Stanovenie technických a obchodných podmienok pripojenia vrátane predpokladaného termínu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti prevádzkovateľom siete do 30 dní
 4. Úhrada poplatku za pripojenie stavebníkom do 15 dní od doručenia (prevzatia) faktúry s poplatkom za pripojenie
 5. Vypracovanie projektovej dokumentácie pripájacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia po doručení podpísanej zmluvy prevádzkovateľom siete
 6. Predloženie projektovej dokumentácie na vyjadrenie prevádzkovateľovi distribučnej siete (pri odbere plynu väčšom ako 10m3/h je súčasťou projektovej dokumentácie aj dokumentácia umiestnenia meracej a regulačnej zostavy – upresňuje prevádzkovateľ distrib. siete)
 7. Výber zhotoviteľa (po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii), ktorý zrealizuje výstavbu pripájacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia
 8. Požiadanie o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu
 9. Požiadať o kontrolu realizácie výstavby pripájacieho plynovodu po ukončení výstavby
 10. Na základe vyhovujúceho výsledku kontroly predloženie technickej dokumentácie pripájacieho plynovodu prevádzkovateľovi distribučnej siete
 11. Podanie žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla – podáva stavebník (príloha: kópia správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia nie staršia ako 5 mes.)
 12. Montáž meradla – zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete po splnení všetkých technických a obchodných podmienok

 

Posúdenie projektovej dokumentácie

Po splnení všetkých podmienok uvedených na začiatku článku vykoná prevádzkovateľ distribučenej siete posúdenie technickej dokumentácie v týchto korokoch:

 • Kontrola platnosti zmluvy o pripojení medzi stavebníkom a prevádzkovateľom
 • Určenie platnosti technických podmienok pripojenia do distribučnej siete – platnosť je 24 mesiacov s opciou 12 mesiacov
 • Overenie projektovej dokumentácie podľa platnej legislatívy
 • Overenie umiestnenia stavby vo vzťahu k bezpečnostným a ochraným pásmam
 • Overenie veľkosti meradla a regulačnej zostavy

Prevádzkoveľ garantuje lehoty na posúdenie technickej dokumentácie. Pri novom pripojení do distribučnej siete je to 15 dní, pri technických zmenách 20 dní.

 

Odovzdanie a prevzatie technickej a projektovej dokumentácie

SPP-distribúcia má ako prevádzkovateľ distribučnej siete právo vyžiadať v rámci odovzdania a prevzatia technickej a projektovej dokumentácie:

 • technické podklady a správy od vybudovaného plynovodu cez spôsobilú partnerskú firmu SPPdistribúcia
 • podklady k prípadným preložkám plynovodu
 • technickú dokumentáciu meracej a regulačnej zostavy
 • kontrolu správnosti dokladov
 • posúdenie splnenia investičného zámeru v rámci vybudovania
 • geodetické zameranie plynovodu
 • posúdenie technických parametrov vybudovaného diela