Vykurovacie systémy pre priemysel

Vykurovacie systémy pre priemyselné a výrobné haly

Plynové prípojky a pripojovacie plynovody

 • Dodávka a montáž rozvodov podľa projektovej dokumentácie
 • Dodávka a montáž regulačných staníc
 • Revízie rozvodu plynu

Postupy v prípadoch pripojenia plynovodu

Realizácia pripojovacieho plynovodu pre priemyselné a výrobné haly :

 1. Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti (SPP)
 2. Zmluva o pripojení (SPP)
 3. Odsúhlasenie PD na SPP
 4. Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie
 5. Realizácia výstavby prípojky plynovodu
 6. Porealizačné zameranie
 7. Odovzdanie prípojky plynu na SPP
 8. Zmluva o dodávke plynu (SPP)
 9. Montáž meradla

Rozšírenie pripojovacieho plynovodu (distribučnej siete):

 1. Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozširenie distribučnej siete (prílohy k žiadosti – list vlastníctva, katastrálna mapa)
 2. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete (SPP)
 3. Odsúhlasenie PD na SPP a TI
 4. Stavebné povolenie
 5. Realizácia
 6. Úradná tlaková skúška
 7. Porealizačné zameranie
 8. Odovzdanie rozšírenia distribučnej siete na SPP
 9. Zmluvný vzťah medzi investorom a SPP
 10. Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti

Preložky existujúcich plynovodov:

 1. Preložka prípojky plynu
 2. Preložka distribučnej siete

Rozvody plynu, ústredné kúrenie (ÚK) a zdravotne technická inštalácia (ZTI)

 • Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)
 • Dodávka a montáž vnútorných a vonkajších rozvodov plynu, ÚK a ZTI v zmysle PD

Vykurovanie priemyselných a výrobných hál

 • Teplovodné
 • Teplovzdušné
 • Sálavé
 • Plynové
 • Elektrické

Kotolne, meranie a regulácia (MaR)

 • Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)
 • Dodávka a montáž vykurovacích zariadení pre ústredné kúrenie (ÚK) a zdravotne technická inštalácia (ZTI) v zmysle PD
 • Montáž a dodávka bezpečnostných prvkov kotolne, ÚK a ZTI
 • Dodávka a montáž elektroinštalácie kotolne a MaR
 • Uvedenie do prevádzky
 • Zaškolenie obsluhy kotolne
 • Odborné prehliadky a skúšky VTZ, PZ, TZ a EZ kotolne v zmysle vyhl. 508/2009 zz.

Vysvetlenie skratiek

 • VTZ – Vyhradené technické zariadenia
 • PZ – Plynové zariadenia
 • TZ – Tlakové zariadenia
 • EZ – Elektrické zariadenia

Lokality

Prešovský a Košický kraj: Prešov, Košice, Poprad, Vranov nad Topľou, Bardejov, …

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.